Log in

Renda 2023: Deduccions fiscals

Amb la nova campanya de la Renda 2023 han tornat les consultes sobre els requisits per obtenir les deduccions fiscals per obres de millora d'eficiència energètica en habitatges.

Com ja es va informar per la campanya anterior volem destacar els requisits principals per la concessió d'aquestes ajudes. Seguidament trobareu un enllaç al quadre resum que ofereix la pàgina web de l'Agencia Tributària:

deduccions

D'aquest quadre resum volem enfatitzar dos conceptes que es recollen a les preguntes freqüents de l'ICAEN, per ser més concrets la pregunta 15 i 16 de l'apartat TRÀMIT.

De la resposta d'ICAEN destaquem "...Als efectes d’acreditar el compliment dels requisits exigits per a la pràctica d’aquestes deduccions seran vàlids els certificats expedits abans de l’inici de les obres sempre que hagués transcorregut un termini de dos anys entre la data de la seva expedició i la de l’inici d’aquestes actuacions..."

De la resposta d'ICAEN destaquem "...La certificació energètica en habitatges tant sols té en compte els consums d’ACS, calefacció i refrigeració. En terciaris, també té en compte l’enllumenat..."

A la convocatòria de les deduccions fiscals també es fa referència a:

"Els certificats d’eficiència energètica previstos als apartats anteriors han d’haver estat expedits i registrats d’acord amb el que disposa el Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis."

Amb aquest incís volem destacar el que diu el Rd 390/2021 en el seu article 6 "Certificación de la eficiencia energética de un edificio", en els seus punts 5 i 6:

"... 5. Durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará al menos una visita al inmueble, con una antelación máxima de tres meses antes de la emisión del certificado, para realizar las tomas de datos, pruebas y comprobaciones necesarias para la correcta realización del certificado de eficiencia energética del edificio o de la parte del mismo.

6. El certificado de eficiencia energética del edificio, junto con el informe de evaluación energética del edificio en formato electrónico (XML) deben presentarse, por el promotor, propietario, o la persona autorizada por los mismos, al órgano competente de la comunidad autónoma en materia de certificación energética de edificios, para el registro de estas certificaciones en su ámbito territorial. Para que el certificado de eficiencia energética del edificio tenga validez legal tiene que estar debidamente registrado. El plazo para la presentación del certificado será el establecido por la comunidad autónoma o las ciudades de Ceuta y Melilla donde se ubique el edificio, o en su defecto, de un mes a contar desde su fecha de emisión..."

30/05/2023