Log in

Construmat: Guia RDC's

El 21 de maig a Construmat va tenir lloc una sessió informativa sobre la "Guia para la Gestión de Residuos de Construcción y Demolición en el Ámbito de la Rehabilitación Energética de viviendas". Aquesta guia desenvolupada pel "Consejo General de la Arquitectura Técnica" (CGATE) i el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos" (CSCAE), té com a objectiu donar recolzament als tècnics a l'hora d'avaluar la gestió de residus segons la normativa actual durant l'execució de les obres de rehabilitació energètica, dintre del marc de les Next Generation.

 guia residusLa sessió conduïda per José Fernández Castillo, membre del gabinet tècnic del CGATE, va desenvolupar els diferents punts de la guia, centrant-se en els més rellevants, com la normativa que li és d'aplicació, el Reial decret 105/2008, d'1 de febrer, Reial decret 853/2021 i la seva modificació RD 903/2022, relatius a les ajudes Next Generation i la Llei 7/2022, de 8 d'abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Els còdis LER, per a una correcta identificació dels residus per a garantir la traçabilitat del procés de gestió de residus: generació en obra, gestió en obra, transport i gestió final pel gestor autoritzat responsable de justificar el destí final d'aquest.

LER exemple

 També es va destacar les estratègies d'actuació per al compliment del RD 853/2021 per a residus no perillosos, basat en diferents punts:

1. Auditoria: Estudi de Gestió de Residus (ERG), productor RCD's.

2. Estimació de residus: Pla de Gestió de Residus (PRG), posseïdor RCD's.

3. Planificació de la gestió.

La guia contempla també la forma de procedir amb els residus perillosos, fent una especial atenció a l'amiant i les seves diferents fases d'actuació:

>>Fases d'actuació per a la retirada d'amiant

Fase 1 Localització i inventariat de l'amiant existent.
Planificació del procés de retirada (Pla de Treball ajustat a les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb el risc d'exposició a l'amiant establertes pel Reial decret 396/2006, realitzat per empresa contractada, que ha d'estar inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc per Amiant (RERA)).
Fase 2 Seguiment en obra (in situ) del compliment dels requisits de seguretat i salut establerts pel Pla de treball de retirada de l'amiant existent.
Fase 3 Requeriment a executor de l'obra de control documental continu i suficient de la traçabilitat del procés de gestió dels MCA que garanteixi el compliment de la retirada de l'amiant existent establert en l'RD 853/2021: transport i lliurament a Gestor autoritzat.

L'última part de la sessió es va centrar en el cas pràctic que contempla la pròpia guia al seu apartat 6.

Per a més informació:

Guia RCD's

23/05/2024