Log in

Llei 2/2021 d'acompanyament del pressupostos

El passat 31/12/2021 es va publicar al DOGC la LLEI 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic.

Aquesta llei es coneix com a llei d'acompanyament dels pressupostos, i introdueix alguns canvis a algunes de les lleis i normatives que fem servir habitualment.  

Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010.
Queden derogats alguns apartats del Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006.
Modificació de la Llei 18/2020, de facilitació de l'activitat econòmica.
Modificació del Decret 89/2010, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
 
Els enllaços de cada normativa us porten al text consolidat que ja inclou els canvis introduïts per la Llei 2/2021 i vigents des del dia 01/01/2022. 
 
 
 

19/02/2022