Log in

Mesures preventives per altes temperatures

L'aprovació del Reial decret-llei 4/2023, d'11 de maig, que modificava el Reial decret sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Ha complert un any. Aquesta normativa tenia com aobjectiu establir unes mesures de prevenció pels treballadors que executen tasques a l'exterior i estan exposats a les inclemències climatològiques i en concret als riscos associats a les altes temperatures.

El VII Conveni general col·lectiu del sector de la construcció, publicat l'octubre del 2023, va desenvolupar les mesures que recollia la modificació del Reial decret 486/1997 i va establir per primera vegada alternatives quan en una obra es doni un fenomen meteorològic advers (nivell taronja o vermell) i no es pugui garantir la seguretat dels treballadors.

altas temperaturasTotes dues normes estableixen mesures de caràcter genèric i implica l'estudi dels riscos associats a les altes temperatures i la implementació de mesures de prevenció en les empreses que estan vinculades al sector de la construcció i que executen treballs a l'exterior, però aquesta responsabilitat sobre la seguretat i salut a les obres també afecten els tècnics que desenvolupen la funció de CSS, tant en fase de projecte com d'execució. Per aquest motiu és important poder establir algunes recomanacions sobre mesures preventives sobre l'excés de temperatura en els treballadors i que es puguin implementar en els ESS o EBSS perquè es puguin desenvolupar en els PSS i comprovar quin pla d'actuació tenen les empreses que intervenen a l'obra.

 

RECOMANACIONS DE SEGURETAT I SALUT EN EPISODIS D’ALTES TEMPERATURES PER A IMPLEMENTAR-LES ALS ESS O EBSS

Vigència temporal de les mesures preventives per altes temperatures


Es recomana que les mesures de prevenció per altes temperatures siguin presents en els ESS o EBSS durant el mateix període que marca el Pla Nacional, que és del 16 de maig fins al 30 de setembre o el període que marca els plans autonòmics, que poden tenir diferents terminis, en funció de la zona geogràfica i condicions climàtiques.
Es recomana que si el Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte no ha inclòs aquestes mesures preventives, en el període esmentat, el CSS en fase d’execució podrà demanar un annex al PSS on s’incorpori les mesures prevencions per altes temperatures. D’aquesta manera s’avaluarà el pla d’actuació per aquest tipus de risc de les empreses contractistes i validar que s’ajusten a la normativa.
En obres sense projecte, les avaluacions de riscos específiques hauran d’incorporar mesures de prevenció per altes temperatures.

Fases d’obra i els riscos associats a les altes temperatures


És important, en fase de projecte, identificar els capítols d’obres que s’executin a l’exterior i els treballadors estiguin exposat de forma directe a les altes temperatures.
Els capítols amb més risc són: Moviments de terres, fonamentació, estructures, cobertes, tancaments exteriors i urbanització.
Una vegada identificats aquests capítols es poden associar el risc d’exposició per altes temperatures i determinar en funció del sistema constructiu el seu grau de risc.
Seguidament s’adjunta un exemple d’identificació de risc d’exposició per altes temperatures associat al capítol d’obra i al sistema constructiu.

Taula 1. Exemple de capítols d'obra associats als riscos per altes temperatures

Capítol d’obra Risc per exposició altes temperatures

Factor de risc

(Sistema 1)

Factor de risc

(Sistema 2)

Cobertes Exposició a radiació solar    
Estrès tèrmic    
Esgotament per calor    
Sobreesforç físic    
Interferència amb el rendiment cognitiu    
Augment del risc d'accident    
Cremades solars    
Trastorns relacionats amb la calor    
  Risc moderat   Risc alt   Risc molt alt
Sistema 1: Sistemes que pel tipus de treballs s'estigui menys exposat a la radiació solar o altes temperatures.
Sistema 2: Sistemes que pel tipus de treball s'estigui més exposat a la radiació solar o altes temperatures.

Seguiment meteorològic


Els ESS o EBSS haurien de contemplar la informació climàtica relativa a la zona on s’executi l'obra, com: el codi de la zona, nom de la zona d'avís determinada per l'AEMET i les temperatures llindars associades al nivell de risc. Aquesta informació es pot extreure de l'Annex I “Umbrales y niveles de aviso”, que proporciona l'AEMET. En la Figura 1 es pot veure part de la informació que ofereix aquest document.

AEMET

En el cas que existeixi un servei meteorològic a nivell autonòmic, és recomanable que s'utilitzi la seva informació, per tenir dades climàtiques més concretes de la zona on s'executarà l'obra.

Els ESS o EBSS haurien d'incloure que el personal encarregat de la seguretat a l’obra estigui informat dels comunicats meteorològics, sent recomanable que disposin en els seus dispositius mòbils aplicacions, com la que proporciona per l’AEMET. Aquesta aplicació a part d'informar sobre les prediccions meteorològiques, també alerta dels nivells de risc per FMA.
La informació sobre l'estat del temps pot servir per a planificar els treballs en funció dels nivells de riscos i plantejar alternatives a les actuacions amb risc per altes temperatures.

Mesures de prevenció col·lectives, espais de descans amb ombra i aigua


En fase de projecte s’haurien d’estudiar les diferents possibilitats d’habilitar espais de descans amb ombra i aigua i determinar si aquest es poden ubicar al mateix nivell o a diferent nivell de la fase d’obra que s’hagi d’executar.
La importància de la ubicació d'aquests espais ve determinada per la planificació dels treballs i els fluxos d'aquests, sent imperatiu el correcte funcionament de l'obra.
La disposició de zones de descans en un nivell diferent a la zona de treball comporta pèrdua de productivitat, augment de desplaçament per l'obra i lenta resposta a l'atenció del personal afectat per petites incidències relacionades amb les altes temperatures.

L’estudi dels diferents capítols d’obra ens pot ajudar també a determinar la creació de zones de treball amb ombra. Sempre que sigui possible s’hauria de proporcionar com a mesura de protecció col·lectiva elements de cobertura solar, per exemple tendals, para-sols o pèrgoles.

Mesures de prevenció individuals i equipament per a les jornades de calor


Actualment existeixen molts recursos sobre la prevenció riscos per altes temperatures. L’INSST o ICSSL han realitzat campanyes informatives que contemplen les recomanacions per als treballadors que estan exposat a altes temperatures.
La imatge, com la que seguidament s’adjunta, mostren les mesures que tant el personal com les empreses haurien d’implementar durant els treballs a l’exterior.

PRL

Aquestes proteccions individuals i la informació referent als horaris i l’adaptació a les jornades estivals haurien d’estar incloses als ESS o EBSS. És recomanable que durant la fase d’execució quedi a l’obra aquest tipus d’informació, ja sigui al propi PSS o un cartell de mesures preventives, com el mostrat anteriorment.

• Utilitzar roba àmplia, transpirable, lleugera i de colors clars.
• Protegir-se el cap amb gorra sempre que la fase d'obra ho permeti.
• Ús d'ulleres de sol amb protecció UV.
• Ús de la protecció solar SPF 30 o més.

És necessari remarcar la rellevància que té la formació específica dels treballadors i empresaris sobre la problemàtica de les altes temperatures. Aquesta formació pot detectar i preveure ràpidament les situacions de risc.

Planificació dels treballs en funció de les condicions climàtiques


Establir una planificació dels treballs en funció de les condicions climàtiques, tal i com planteja la normativa, es una feina que s’haurà d’ajustar als recursos de cada empresa i desenvolupar-se en fase d’execució en el PSS, però els ESS o EBSS haurien d’incorporar unes recomanacions de caire genèric que donin compliment a la normativa, com:
• Proposar activitats alternatives a taques a l’exterior, quan no es puguin realitzar les fases afectades per altes temperatures.
• Durant el període en el qual el Pla Nacional estigui actiu, s'haurien d'evitar, en la mesura que sigui possible, l'execució de fases amb més exposició a les altes temperatures.
• Quan no es puguin evitar les actuacions amb major incidència a les temperatures elevades, s'haurà de proposar horaris alternatius evitant les hores de màxima radiació (12h - 16h).
• Incloure en la planificació els temps de descans.

Amb el canvi climàtic ens hem de plantejar un canvi a l'hora de construir, la planificació dels treballs serà una prioritat per evitar els riscos associats als fenòmens meteorològics adversos i assegurar la salut dels treballadors.

27/05/2024